หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ/ อาจวิชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ.6
ปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. พระอธิการ ทัศเทพ ฐานกโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม.(พุทธศาสนา) พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี นธ เอก
ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมศึกษา) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

3. พระมหาวิเชียร วชิรเมธี (ภูระภา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรมเก้าประโยค
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา โปรแกรมพระพุทธศาสนา สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2553
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist Studies University of Hyderabad 2017

4. พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

5. นายบูรกรณ์ บริบูรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก ปร.ด. (ประชากรศึกษา) ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2553