หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ/ อาจวิชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ.6
ปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. พระมหา คาวี ญาณสาโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ.6
ปริญญาตรี พธ.บ.(บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศศ.ม.(พุทธศาสตร์ศึกษา) พุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

3. พระอธิการ ทัศเทพ ฐานกโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม.(พุทธศาสนา) พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี นธ เอก
ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมศึกษา) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

4. ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก ปร.ด. (ประชากรศึกษา) ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 3553