หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ทนงศักดิ์ ใจสบาย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542

2. อาจารย์ หมง อภัยโส

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2554

3. อาจารย์ ณัฐรดา แสนวิเศษ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2553

4. อาจารย์ เอื้องฟ้า สารสิทธิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

5. อาจารย์ พระ บัวเงิน ปญฺญาวชิโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557