หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระสุวรรณ สุทธาโส (ปูนอ่อน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

2. สมพงษ์ แสนคูณท้าว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2528
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555

3. มงคล มาเวียง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2522
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531

4. ว่าที่ร้อยตรีชนะพล ดุลยเกษม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2519
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528

5. อนันต์ คติยะจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียธรรม 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548