หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ สุกันต์ แสงโชติ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Delhi University 2540

2. อาจารย์ วัฒนา มุลเมืองแสน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

3. อาจารย์ พระ กิตติศักดิ์ กิตฺติธมฺโม (จ่าพันธ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. ( English ) University of Pune 2558

4. อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ ทองวาด

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (English) University of Pune 2555

5. อาจารย์ พระครูสังฆรักษ์ อำพล สุธีโร (พลมั่น)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Nagpur University 2550