หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. ผศ.ดร. วิวัฒน์ ทองวาด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท Master of Arts Linguistics Deccan College 1999
ปริญญาเอก DOCTTOR OF PHILOSOPHY ENGLISH UNIVERSITY OF PUNE 2012

2. พระสมุห์กิตติศักดิ์ กิตฺติธมฺโม (จ่าพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท Master of Arts Linguistics Banaras Hindu University 2006
ปริญญาเอก Docter of Philosophy (Ph.D.) English University of Pune 2015
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 2545

3. ธีระพงษ์ ทองจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

4. ดร.กัมพล นะวัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท Master of Arts English University of Pune 2010
ปริญญาเอก Docter of Philosophy (Ph.D.) English Acharya Nagarjuna University 2016

5. ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต วรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540