หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน (แถวพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. เจษฎา มูลยาพอ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท Master of Arts Buddhist Studies University of Delhi India 1997
ปริญญาเอก Docter of Philosophy (Ph.D.) Ancient Indian & Asian studies Magadh University 2003

3. พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร (สุนนท์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

4. พระวันชัย ภูริทตฺโต (อนนตรี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Buddhist Studies Philosophy of Social Science MAGADH UNIVERSITY 2011
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552

5. พระครูภัทรสิริวุฒิ (เที่ยงธรรม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ประโยค 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559