หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

2. ดร. ศิริโรจน์ นามเสนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546

3. ดร. สามารถ สุขประการ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต พระำพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

4. พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies Delhi University 2542
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) Buddhist Studies VisvaBharati University 2548

5. ดร.ยรรยง ลันลอด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ราชภัฏเทพสตรี 2556
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558