หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ ดร. สุพรต บุญอ่อน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Studies) Magadh University 2553

2. อาจารย์ เนาวรัตน์ หอมขจร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

3. อาจารย์ พระครูใบฎีกา มณฑล ชูโตศรี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550

4. อาจารย์ พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547