หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พัชรินทร์ อยู่เย็น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ราชภัฎนครสวรรค์ 2553

2. พูลลาภ จันทร์เฉลิม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548

3. ศศิกานต์ วิทยโชคกิติคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551

4. วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 2538
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 2560

5. พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน (กองเวิน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552