หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. พิกุล บุณยรัตพันธุ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519

2. ภาวิณี บุญจันดา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Literature Visva Bharati University 2558

3. ดร. ปรีชา สุขเกษม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2519
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2531
ปริญญาเอก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547

4. ศศิพิชญ์นาถธ์ ดีสิงห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560