หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) University of Copenhagen, DK 2523

2. อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ เจิมขุนทด

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Comparative Literature) University of the Philippines 2538

3. อาจารย์ ภาวิณี บุญจันดา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A.(English Literature) Visva Bharati University 2558

4. อาจารย์ วลีทิพย์ พงศาวลี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A.(Linguistics) University of Poona 2528

5. อาจารย์ คณิต จันทวานิช

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2548