หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2518
ปริญญาโท Master of City Planning City Planning University of Pennsylvania 2521
ปริญญาเอก Political Economy Political Economy University of Pennsylvania. 2524

2. ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2528
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดูษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555

3. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2510
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิตืประยุกต์ สถิตืประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2516
ปริญญาเอก Development Administration Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548

4. รศ.ดร.พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร/ญาณสิทธิพัฒน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี 9
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543