หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2517
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2513
ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การเมืืองการปกครอง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทอร์น 2559

2. ดร.พัชรี ศิลารัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2556

3. ชาญชัย เพียงแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2532

4. นายทรงวุฒิ ประสานวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2560

5. พิพัฒน์ คันธา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2520
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538