หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. นางสาวแพรวนภา กองทิพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2559
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2554

2. นายอุเทน สุขทั่วญาติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ ธุรกิจบัณฑิตย์ 2559
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ 2538

3. นายณัฎภณ กุลนพฤกษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ 2540
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน ธุรกิจบัณฑิตย์ 2545

4. นายศรศักดิ์ อินทะกันฑ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2523
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชนชั้นสูง รามคำแหง 2547

5. นางสาวพัชราภรณ์ ห่อตระกูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2525
ปริญญาโท Master of Law International Economic Law The University of warwick 2536