หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. พระครูปริยัติสารการ,ดร. พลเตมา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2556
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน ศรีปทุม 2559
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร์ มหาสารคาม 2552

2. นายชยพัทธ์ ยางศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ บัณฑิตบริหารธุรกิจ 2552
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2555

3. นายณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2536
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2547

4. ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2535
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2556

5. ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2524
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2547