หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)

1. พระมหาธนาธิป หาดเนาลี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาเอก Ph.D ปรัชญา Banaras Hindu University 2560

2. พระมหาอานนท์ อานนโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sience of Religion, Hetuvidya Fudan University, Sanghai 2557
ปริญญาโท Master of Arts in Religious Studies Sience of Religion, Hetuvidya Fudan University, Sanghai 2557

3. พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ฺ B.A. Hotel Management Assumption University 2539
ปริญญาโท M.A. English for Business and technology NIDA 2541
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

4. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส 2558

5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

6. พระราชปริยัติกวี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist studies Banaras Hindy University 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531