หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

1. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร (อัญโย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส 2558

2. ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Religious Studies University of Pennsylvania 2527

3. ดร.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เศรษฐศาสตร์นโยบายและการวางแผน เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist Studies Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2557

4. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist studies Banaras Hindy University 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531

5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ดร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548