หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร.สิรภพ สวนดง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. ดร.สงวน หล้าโพนทัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Philosophy มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
บาลี ป.ธ.6

3. ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก Ph.D Pali & Buddhist Studies Banaras Hindu University 2556

4. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nagpur 2540
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 2536
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

6. ดร. เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สันสกฤต ศิลปากร 2544
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

7. พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Banaras Hindu University 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2545
ปริญญาโท Master of Arts Philosophy&Religion Banaras Hindu University 2004
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy&Religion Banaras Hindu University 2010