หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

1. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ขอนแก่น 2547
ปริญญาเอก Ph.D. Social Science มคธ 2553

2. ดร.สาคร มหาหิงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต การศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 2526
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม ขอนแก่น 2550
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารจัดการการศึกษา มหาสารคาม 2554

3. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Education : NON-Formal Education Panjab University 2531
บาลี ๔ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Panjab University 2542

4. ดร.สมควร นามสีฐาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ๖ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาการพัฒนา ขอนแก่น 2545
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม ราชภัฏเลย 2560

5. ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ประถมศึกษา ขอนแก่น 0
ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การประถมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 0
ปริญญาเอก Ph.D.(Education) Education Deakin University , Australia 0