หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. สกุณา คงจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555

2. พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์(การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

3. พระมหาอัมพร ชุตินฺธฺโร (พันธุ์กา),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
บาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาโท Master of Arts Program in Applied Sociology and Anthropology สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ University of Pune 2540
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2558

4. นพดณ ปัญญาวีรทัต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

5. พระสถิตย์ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557