หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

1. ดร. ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Science Magadh University 2555
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2520
ปริญญาโท M.A. Anthropology University of Poona 2522
ปริญญาเอก Ph.D. Social Science Magadh University 2555

2. ดาวเหนือ บุตรสีทา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557

3. ผดุง วรรณทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. สันสกฤต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550
ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการ นอร์ทกรุงเทพ 2561

4. พระมหา สุเทพ สุปณฺฑิโต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550

5. พระครูปริยัติกิตติธำรง,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท M.A. Sociology University of Poona 2532
ปริญญาเอก Ph.D. Social Science Magadh University 2538