หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

1. ดร. ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Science Magadh University 2555

2. ดร. บัว พลรัมย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh Uuniversity 2527

3. ดาวเหนือ สีบุตรทา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557

4. ผดุง วรรณทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550

5. พระมหา สุเทพ สุปณฺฑิโต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550