หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

1. ปฏิบัติการ ดาวเหนือ สีบุตรทา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557

2. อาจารย์ ดร. บัว พลรัมย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh Uuniversity 2527

3. อาจารย์ พระมหา สุเทพ สุปณฺฑิโต

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550

4. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2555

5. อาจารย์ ผดุง วรรณทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550