หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราขวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก Ph.D. [Buddhist Studies] Buddhist Studies มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทโธ, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง 2530
ปริญญาโท ศน.ม. รัฐศาสตร์ ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก Ph.D. [Buddhist Studies] พระพุทธศาสนา ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

3. ดร.สังเวียน สาผาง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
ปริญญาเอก Ph.D. [Buddhist Studies] พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2559

4. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

5. ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Buddhist Studies Magadh University 2547
ปริญญาตรี ศน.บ. ปร้ชญา มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 2539
บาลี ปธ.4
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh University 2550