หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. นายอนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๗ 2547

2. ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 7
ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) ป.ธ. 7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Deccan College, India 2547
ปริญญาเอก Ph.D. (English) University of Pune, India 2550

3. นายนิกร พลเยี่ยม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. นางอุทุมพร สุวรรณทา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนแขนงการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2556
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2546

5. พระครูสุเมธจันทสิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550
ปริญญาเอก หลักสูตรและการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559