หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. นายสมคิด สุขจิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2557

2. พระมหาเชษฐา ฐานจาโร (อังโครัมย์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 2556

3. นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2557

4. นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2557
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2557
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2552

5. นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ปริญญาเอก Ph.D. Social science Magagh University 2554