หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ นเรศวร 2551
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ อัสสัมชัญ 2558

2. คณิตพัฒน์ นาคะรัต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 2554
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2559

3. กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2547
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ รามคำแหง 2556

4. รศ.วินัย ล้ำเลิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำเเหง 2517
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546

5. นายโสฬส วัฒนศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำเเหง 2530
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำเเหง 2543