หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. นายดิลก บุญอิ่ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบััณฑิต ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552

2. นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy University of Pune 2556
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544

3. พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม นเรศวรวิทยาเขตพะเยา 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

4. นางสาวอาภากร ปัญโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบััณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2538
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่ 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. นายจีรศักดิ์ ปันลำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณบิต (พธ.บ.) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2543
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561