หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรมเก้าประโยค
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
บาลี เปรียญธรรมเก้าประโยค
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

2. พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ (บุญทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรมหกประโยค
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏสวนสุนันทา 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

3. พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน (อุดมผล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์ 2531
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

4. แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิปัสสนาภาวนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

5. พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2549
บาลี เปรียญธรรม 8 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท Master of Arts Education Panjab University 2554
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา รามคำเเหง 2560