หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ปัญญา สุนันตา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Art program in Linguistics Banaras Hindu University, India 2556

2. อาจารย์ สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Art program in Linguistics Mysore University, India 2540

3. อาจารย์ จำปา เทียมทินกฤต

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. (English) Avondale College, Australia 2543

4. อาจารย์ สุมณเฑียร แก่นมณี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524

5. อาจารย์ มาริณี นันตา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545