หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1. อาจารย์ เดช ชูจันอัด

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพล ใจเย็น

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Economics Marathwada University 2543

3. อาจารย์ พระ คมสัน ฐิตเมธโส (เจริญวงศ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจบัณฑิตย์ 2552

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลวัฒน์ ชุมสุข

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 2547

5. รองศาสตราจารย์ พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์) พิณศรี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Economics Magadh University 2533