หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1. เดช ชูจันอัด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร นเรศวร 2551
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ นอร์ทกรุงเทพ 2561

2. พระ คมสัน ฐิตเมธโส (เจริญวงศ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจบัณฑิตย์ 2554

3. พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์) พิณศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Economics Poona University 2529
ปริญญาตรี ฺBachelor of Arts Economics Poona University 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Economics Magadh University 2533

4. พลวัฒน์ ชุมสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เกริก 2547

5. ภัทรพล ใจเย็น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท master of arts Economics Marathwada University 2539
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Economics Marathwada University 2554