หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระมหาขุนทอง เขมสิริ ดร./แก้วสมุทร์**
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ/ใจตรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ (ธรรมทวี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พระพุทธศาสตร์ Magaha University 0
ปริญญาเอก [บาลีพุทธศาสตร์ Kolkata University 0