หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระราชปริยัติ,ดร. (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)(ปินะดวง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา นเรศวร 2543
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน นเรศวร 2545
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1993

3. พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ดร. (ไพฑูรย์ อคฺควณฺโณ)(ฟักแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of Delhi 2553
ปริญญาตรี พธ.บ. รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท MA Buddhist Studies University of Delhi 2543

4. พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทธิญาณเมธี,ดร.(สุระรินทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D พุทธศาสนาและปรัชญาอินเดีย Banaras Hindu University 2555
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี ศน.บ. ปรัชญาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท MA ปรัชญาอินเดีย Banaras Hindu University 2547

5. ดร.ชูชาติ สุทธะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี ปธ.5
ปริญญาตรี พธ.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท MA ปรัชญา Madras India 2544