หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. ชญานันท์ อัศวธรรมานนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สื่อสารมวชน รามคำแหง 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา รามคำแหง 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. พระ สมนึก จรโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตร์ศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตร์ศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย 2555

3. พระครูสมุห์อินทวงศ์ อิสฺสรภาณี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา นเรศวร 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

4. พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน ตาติญญา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา นเรศวร 2541
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ผศ.ดร.ปกรณ์ มหากันธา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2524
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ขอนแก่น 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557