หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Political Science Delhi University 2532
ปริญญาตรี ปริญญาตรี มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524

2. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Politics Poona University 2532
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524

3. กาญจนา ดำจุติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ม.รามคำแหง 2535

4. ทักษิณ ประชามอญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ร.บ. ม.รามคำแหง 2547
ปริญญาโท ร.ม. ม.รามคำแหง 2552

5. เสนอ อัศวมันตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ร.บ. ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2543
ปริญญาโท ร.ม. ม.ธรรมศาสตร์ 2548
ปริญญาเอก พธ.ด. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558