หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science) Dr.B.A.Marathwada University 2542

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science) Dr.B.A.Marathwada University 2543

3. ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ชวัชชัย ไชยสา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Political Science) Delhi University 2532

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Politics) Poona University 2532

5. อาจารย์ ดร. ยุทธนา ปราณีต

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science) Dr.B.A.Marathwada University 2545