หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

1. นายทรงเดช ทิพย์ทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม เทคโนโลยีราชมงคล 2536
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปากร 2543

2. นายมานิตย์ กันทะสัก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากร 2554

3. นายขจรเดช หนิ้วหยิ่น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ ศิลปากร 2557
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปากร 2554

4. นายวัชระ กว้างไชย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปากร 2555
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ ศิลปากร 2558

5. นางสาวกาญจนา ชลศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปากร 2555
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ ศิลปากร 2558