หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)

1. Dr. Phramaha Nantakorn Piyabhani (Ket-in)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 8
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มนุษยศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท M.A. Buddhist Studies University of Delhi 2549
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of Delhi 2553

2. Dr. Phra Rajapariyatkavi (Somjin Sammapanyo)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist studies Banaras Hindy University 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531

3. Dr. Phramaha Somphong Khunakaro
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส 2558

4. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso (Nitibunyakorn)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

5. Dr.Phramaha Somboon Vuddhikaro
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
บาลี 7

6. Prof.Dr. Pataraporn Sirikanchana
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Religious Studies University of Pennsylvania 2527

7. Dr. Soontaraporn Techapalokul
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เศรษฐศาสตร์นโยบายและการวางแผน เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist Studies Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2557

8. Dr. Sanu Mahatthanadull
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี นศ.บ. (การโฆษณา) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทวนิยม มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

9. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
บาลี 7