หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ) กิตฺติปญฺโญ (หวลจิตต์), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
บาลี ป.ธ.8
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณฑิต ประชากรศึกษา มหิดล 2543
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534

3. ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศน.ม. พระพุทธศาสนา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA 2543

5. ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528
ปริญญาโท Master Degree Economics Western Michigan University 2533
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557