หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ) กิตฺติปญฺโญ (หวลจิตต์), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
บาลี ป.ธ.8
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณฑิต ประชากรศึกษา มหิดล 2543
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533

3. ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รามคำแหง 2530
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศน.ม. พระพุทธศาสนา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA 2547

5. ดร.บุณชญา วิวิธขจร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) สังคมศาสตร์ Magadh University 2557
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด เอเชียอาคเนย์ 2540
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิปัสสนาภาวนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557