หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

1. คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2535

2. ธีร์ พุ่มทับทิม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีสันสกฤต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2544

3. พระมหา นพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก (สายสุตา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2534
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2535

4. พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาตะวันออก ศิลปากร 2547
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2557

5. สมควร นิยมวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2539

6. พระมหา ชะเอม สุวีโร(รุ่งสว่าง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2535