หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

1. อาจารย์ พระมหา นพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก (สายสุตา)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2534

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร นิยมวงศ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

4. อาจารย์ ธีร์ พุ่มทับทิม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543

5. อาจารย์ พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557