หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู

1. พระภูวณัฐสร์ มุนิจโร(หนูมาก),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557

2. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี Bachelor of Arts Psychology Gaya College 2523
ปริญญาโท Master of Art Sociology Magadh University 2526
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Sociology Economics Magadh University 2537

3. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2551

4. ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2520
ปริญญาโท Master of education Administration University of Poona 2522

5. พระสุจินตนินท สุภกโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2556