หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Leadership and Human Behavior with Specialization in Urban Development) Alliant International University 2517

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548

3. รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ประเสริฐศรี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Public Administration) University of Mississippi 2525

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2533

5. อาจารย์ ดร. สุริยา รักษาเมือง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2557