หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ดร. บุญทัน ดอกไธสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Leadership and Human Behavior with Specialization in Urban Development Alliant International University 2517
ปริญญาตรี ฺB.A. Political Science Honor Student University of Manila, 1968
ปริญญาโท M.A. Political Development Loyola University 1970

2. ดร. รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Public Administration University of Mississippi 2525
ปริญญาตรี B.A. Government University of Texas 1974
ปริญญาโท M.A. Political Science University of Arkansas 1975

3. ดร. สมาน งามสนิท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต Public Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2533
ปริญญาตรี B.A. Government Chapman University 1968
ปริญญาโท M.A. Communication Arts Loyola University 1970

4. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2510
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิตืประยุกต์ สถิตืประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2516
ปริญญาเอก Development Administration Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548

5. ดร. สุริยา รักษาเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2557
บาลี 9
ปริญญาตรี B.Sc. Computer Science มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2010
ปริญญาโท M.A. Public Administration มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2006