หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. ีรศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2517
ปริญญาเอก Droit Institut du Driot de la Paix et du Developpement ๊Universite De Nice 2526

2. ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Thai Administrative System and Government Social Sciences Magadh University 2549
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูธนบุรี 2537
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2545

3. ดร. ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
ปริญญาเอก Management Science Management American Institute of Management Science 2548
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2522
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก 2550
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543

4. พระสิทธินิติธาดา (ชลัช พรหมะวัน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2552
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555

5. พิทวัฒน์ มโนรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2540

6. สมศักดิ์ สุกเพ็ง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2554
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551