หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556

2. อาจารย์ ดร. ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555

3. อาจารย์ พระสิทธินิติธาดา (ชลัช พรหมะวัน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Sciences) Magadh University 2549

5. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2554