หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

1. ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๑-๒
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ๑) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท M.A. English University of Mysore 2548
ปริญญาเอก Ph.D. English Manipur University 2559

2. ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. ( Linguistics) Linguistics Deccan College Pune 2542
ปริญญาเอก Ph.D.(English) English University of Pune 2552

3. ดร.พรสวรรค์ พลอยแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ