หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

1. อาจารย์ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Delhi University 2541

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Deccan College (Deemed to be University), India 2542

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา สุริยา วรเมธี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Nagpur University 2535

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา คะเนตนอก

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Poona University 2529

5. อาจารย์ พระมหา วิเชียร ปริชาโน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Banaras Hindu University 2557