หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ดร.นพดล ดีไทยสงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553

2. ดร.เอนก ใยอินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

3. ปิยวรรณ หอมจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

4. พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551
ปริญญาตรี ปริญญาตรี บริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความขัดแย้ง นเรศวร 2546

5. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Public Administration) Public Administration Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada 2549
ปริญญาตรี ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท M.A. (Public Adminstration) รัฐประศาสนศาสตร์ Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada 2539