หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. ( Linguistics) Linguistics Deccan College Pune 2542
ปริญญาเอก Ph.D. (English) English University of Pune 2552

2. รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ๙ ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 0
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Delhi University 2537
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Delhi University 2542

3. รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2513
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Linguistics University of Pune 2515
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Linguistics University of Pune 2519
ปริญญาโท M.A.Politics Politics University of Poona 2528
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2525

4. ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Deccan College (Deemed to be University), India 2542
ปริญญาเอก Ph.D.Philosophy Linguistics Banaras Hindu University 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nanaras Hindu University 2551
ปริญญาตรี พธ.บ.(อังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 2537
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Delhi University 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 2538

5. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 0
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 0
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 0

6. ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๑-๒
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ๑) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท M.A. English University of Mysore 2548
ปริญญาเอก Ph.D. English Manipur University 2559