หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. ( Linguistics) Linguistics Deccan College Pune 2542
ปริญญาเอก Ph.D.(English) English University of Pune 2552

2. รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Deccan College (Deemed to be University), India 2542

5. ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

6. ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๑-๒
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ๑) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท M.A. English University of Mysore 2548
ปริญญาเอก Ph.D. English Manipur University 2559