หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

1. อาจารย์ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Marathwada University 2536

2. อาจารย์ ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (ชีวิตและความตาย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. อาจารย์ พระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (ชีวิตและความตาย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

4. อาจารย์ ดร.พารณี เจียรเกียรติ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. ( Buddhist studies) University of Hyderabad 2559

5. อาจารย์ ดร.อัจฉราวดี แมนชาติ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. ( Buddhist studies) University of Hyderabad 2558

6. อาจารย์ พระ มนูญ วรธมฺมญฺญู

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558