หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

1. ดร.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2537
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

2. พระครูพิพิธปริยัติกิจ(ชยันต์ แสนโบราณ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 2537
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

4. พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศรีปทุม 2552
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รามคำแหง 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

5. พระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553