หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (ดวงชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Psychology Dr.Babasaheb Ambedkar Marathawada University 2558

2. พระวินัย ศิริยาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. นายชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. ๕
ปริญญาตรี พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.Ed. (Guidance) Guidance Poona University 2530
ปริญญาเอก Ph.D. (Guidance and Counselling) Guidance and Counselling Poona University 2534

4. นางพรทิพย์ วรรณวิโรจน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Magadha University 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549

5. พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ ปาละพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน รามคำแหง 2559
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา ราชภัฏธนบุรี 2549
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยคดีศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร์ มหาสารคาม 2550