หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

1. ดร.ชวาล ศิริวัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท Master of education Education Administration University of Poona 2536
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Social science Magadh University 2550
ปริญญาโท Master of Art Education Administration University of Poona 2536

2. ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2519
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาทางเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Social science Magadh University 2557

3. ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท ภาษาศาสตรมหาบัณฑิต Linguistics University of Poona 2537
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Buddhist Studies Magadh University 2552

4. ดร.สมชัย ศรีนอก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Sociology Magadh University 2549
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

5. พระครูวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ) บุญแช่ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มานุษย-สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท Master of Art Political science (Politics and Administration) University of Poona 2531
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Social science Magadha University 2540
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Buddhist Studies Magadh University 2544