หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา สมบูรณ์ ทองแก้ว

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh Uuniversity 2556

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระปริยัติวโรปการ (ประศักดิ์) ชั่งแสง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh Uuniversity 2546

3. อาจารย์ พระมหา เมธา จนฺทสาโร (คำไหล)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

4. อาจารย์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัต) สุขด้วงเขน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศร 2551

5. อาจารย์ พระมหา อดิเรก ฐิตฺวุฑฺฒิ (สีตวรานุกูล)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552

6. อาจารย์ พระมหา ชุมพร นิติสาโร (วรรณภาพ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555