หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

1. ดร. สุเทพ พรมเลิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 0
บาลี ป.ธ.๙
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 0
ปริญญาโท ศษ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 0

2. ดร. อธิเทพ ผาทา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 0
ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา) 0

3. พระมหา ยุทธนา นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 0
บาลี ป.ธ.๙
ปริญญาตรี ศษ.บ. (การสอนประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

4. พระมหา สุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน (ประจันตะเสน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of Jammu 2542
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) Ph.D. (Buddhist Studies) University of Jammu, INDIA 0
ปริญญาตรี พธ.บ. (สันกฤต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
ปริญญาโท ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali Pune University, India 2541
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali & Sanskrit) Ph.D. (Pali & Sanskrit) Hindu Banaras University of INDIA 0
บาลี ป.ธ.๙
ปริญญาตรี M.A. (Pali & Sanskrit) Hindu Banaras University of INDIA
ปริญญาโท B.A. (Pali & Sanskrit) INDIA