หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

1. อาจารย์ พระมหา สุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน (ประจันตะเสน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of Jammu 2542

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali Pune University, India 2541

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ พรมเลิศ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

4. อาจารย์ ดร. อธิเทพ ผาทา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

5. อาจารย์ พระมหา ยุทธนา นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556