หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.(สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy พระพุทธศาสนา Magadh University 2549
ปริญญาตรี พธ.บ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535

2. ผศ.ดร. จรัส ลีกา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 7
ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) Philosophy Madras 2538
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) Philosophy University of Magadh 2549

3. ผศ.ดร. จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖ (ภาษาบาลี)
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) Philosophy University of Madras 2541
ปริญญาเอก Ph.D.(Philosophy) Ph.D.(Philosophy) Magadh University 2546

4. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. (สมชาย พังหมื่นไว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Pune University India 2545
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท M.A. (Political Science) Political Science Tilak College 2538
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) Philosophy University of Pune 2542

5. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Banaras Hindu University, India 2542
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท ปริญญาโท Philosophy Mysore University, India 2538