หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. อาจารย์ พระครูวินัยธร เอก ชินวํโส (เฉยประทุม)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. อาจารย์ วินัย มีมาก

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. อาจารย์ เอกพันธ์ วิมานทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ mcu 2555

4. อาจารย์ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) หนองพร้าว

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 2541

5. อาจารย์ สุวัฒสัน รักขันโท

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ มหิดล 2545