หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ศรีปทุม 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

3. พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(เฉยประทุม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

4. วินัย มีมาก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555