หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

1. ผศ.ดร. ดิเรก นุ่นกล่ำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๔
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ 2551
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542

3. พระครูวิรัตธรรมโชติ,ดร. (มีชัย) พุทธสุโภ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Science Magadh University 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A.(Sociology) Sociology Tilak Maharashtra Vidyapeeth (Deemet University) Pune 2544

4. พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร. (ปรีดา บัวเมือง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา Dr.B.A. Marathwada Universitry 2546
บาลี เปรียญธรรม สาม ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A.(Sociology) Sociology Pune University 2542
ปริญญาเอก Ph.D.(Sociology) Sociology Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad 2546

5. รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศีลนครินทรวิโรฒ สงขลา 2532