หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

1. รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยปูเน่ 2552

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก นุ่นกล่ำ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยพารตี 2556

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา บัวเมือง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา Dr.B.A. Marathwada Universitry 2546

5. อาจารย์ พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย) พุทธสุโภ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2557