หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. อาจารย์ พระมหา ประจวบ ปญฺญาทีโป

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2550

2. อาจารย์ พระครูปคุณสัทธาทร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2556

3. อาจารย์ สุชาติ บุญชาติ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2543

4. อาจารย์ ศรีนารถ ศรีสวัสดิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2554

5. อาจารย์ พระ สุธี สีลวิสุทโธ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2554